• pm
  • Phần mềm quản lý bán vé xe
  • transport

GIỚI THIỆU

Phần Mềm Cho Doanh Nghiệp (IntelERP) là Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hưng chuyên về Giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP: Enterprise resource planning) tại Việt Nam và một số nuớc châu Á. Công việc của chúng tôi là tư vấn, thiết kế, triển khai các phần mềm hợp với nhu cầu riêng biệt ở các Quốc gia này. Hoạt động trên nền tảng website, các sản phẩm thuộc hệ thống Intel ERP giúp cải thiện, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức, tạo giá trị cơ bản giúp cho doanh nghiệp hoạt động bền vững và phát triển. Đến nay chúng tôi đã xây dựng thành công và đưa vào sử dụng có hiệu quả các sản phẩm: IntelERP-Cons; IntelERP-Carg; IntelERP-Trans; IntelERP-Fima.

PHẦN MỀM & DỊCH VỤ

Phần mềm cho doanh nghiệp(IntelERP) cam kết sẽ mang lại cho Quý Doanh Nghiệp chương trình làm việc đơn giản, nhanh chóng, chuyên nghiệp và chất lượng cao.

IntelERP-CARG

Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Xe (IntelERP-Carg)

IntelERP-Trans

Phần Mềm Quản Lý Vận Chuyển Hàng Hóa (IntelERP-Trans)

IntelERP-Fima

Phần Mềm Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp (IntelERP-Fima)

IntelERP-Cons

Phần Mềm Quản Lý Nguồn Lực Doanh Nghiệp Xây Dựng (IntelERP-Cons)

Services